תנאי שימוש בשירות אתר CargoSys

עם הצטרפות המשתמש לשירות הנו מאשר כי ידוע לו כי כל האחראיות על השימוש בשירות CargoSys המסופקים לו על ידי חברת קרגוסיס (להלן החברה) חלה על המשתמש בלבד.
כל הנכתב בהסכם זה בלשון זכר או נקבה מופנה לשני המינים כאחד.
כל הנכתב בלשון יחיד מופנה גם לרבים ולהיפך.
כותרות הסעיפים הינם לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להם כל משמעות נוספת.
אין לכל משתמש זכות ו/או רשות לעשות שימוש במערכת זו אם לא הורשה לעשות כן על ידי הנהלת האתר והסכים לתנאי ההתקשרות.
שימוש של המשתמש בשירות מהווה אישור על ידו לכל האמור במסך זה שכותרתו – תנאי השימוש בשירות.
המשתמש מתחייב כי הפרטים אשר מסר בעת הרישום לשירות מהימנים.

השימוש בשירות

כתנאי לשימוש בשירות זה, מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש בשירות זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה. לקוח אשר יפר הוראות אלה חשבונו ייחסם מיד ללא אפשרות חידוש וללא החזר כספי. כמו כן, צפוי המפר שיינקטו נגדו צעדים משפטיים.
בכלל זה, חל איסור על משתמשי השירות להשתמש בו למשלוח דואר אלקטרוני לכתובות דואר אלקטרוני של אנשים שלא ביקשו במפורש להימנות על רשימת התפוצה של המשתמש.
הנך מצהיר בזאת כי לא תעשה שימוש בשירות באופן הנוגד כל דין או חוק, זכויות של צד ג' . אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מאתר השירות.
בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

עלויות ותנאי תשלום

השימוש בשירות כרוך בתשלום חודשי, בהתאם למחירים הנקובים במחירון השירות (להלן "המחירון"), כפי שיתפרסם באתר החברה מעת לעת.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירון השירות. בעת שינוי תעריפי שירות, תוציא החברה הודעה בדואר אלקטרוני עשרה ימים לפני הכניסה לתוקף של המחירון המעודכן.
דמי השירות יגבו אחת לחודש באמצעות כרטיס האשראי. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השירות ומאותו רגע לא יבוצע חיוב נוסף עבור ימים לאחר מועד הביטול. .

מדיניות פרטיות

בעת ההרשמה לשירות נבקשך למסור פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים

ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.
במקרה של שינוי פרטים דאג לעדכן אותם אם רצונך להמשיך וליהנות מן השירות. CargoSys תעשה שימוש במידע זה על פי הדין החל על העניין. CargoSys לא תמסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים בניגוד לדין החל.
כל המידע אשר יוזן במערכת ע"י לקוחות השירות הינו חסוי. החברה לא תעשה במידע זה כל שימוש ולא תמסור אותו לשום גוף אחר.
עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד CargoSys – תחשוף החברה את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המשתמש הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המשתמש ככל שניתן בנסיבות העניין.
CargoSys תהיה רשאית מעת לעת לשלוח למשתמש שמסר את כתובתו האלקטרונית מידע פרסומי אודות השירות.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, מערכת, אפליקציה, קובץ גרפי, תמונות מסך, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו הינן של CargoSys בלבד והן בבעלות יחודית ובלעדית של CargoSys.
אין לשנות, להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של CargoSys בכתב ומראש. העושה שימוש בשירות מצהיר כי ידוע לו שזכויות היוצרים והקניין הרוחני כאמור שייכות CargoSys.

הגבלת אחריותה של CargoSys

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי CargoSys בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, דיוקם או התאמתם לצרכיך.
השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. במידה ולא תהיה שבע-רצון מהשירות, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי אשר יעמוד לרשותך הוא הפסקת השימוש בשירותים.
CargoSys אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל CargoSys או אצל מי מספקיה.
CargoSys לא תהא אחראית לכל סוג של נזק שעלול להגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירות.
בסעיף זה השם "CargoSys" מקיף גם את עובדיה, מנהליה או מי מטעמה של החברה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את CargoSys בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
בסעיף זה השם "CargoSys" מקיף גם את , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה של החברה.

שינויים באתר והפסקת השירות

CargoSys רשאית לשנות, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את מבנה האתר ואת השירותים ו/או המוצרים הניתנים בו, ואף להפסיקם, וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.
למשתמש לא תהא שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה או דרישה ביחס לשינויים אלו, או ביחס לשיבושים ו/או קשיים ו/או תקלות שיתרחשו אגב ו/או עקב ביצועם. CargoSys החברה אינה מתחייבת כי השירותים באתר יינתנו כסדרם, באופן רציף וללא תקלות, והיא לא תישא בכל אחריות ו/או חבות לליקויים ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או הפסקות, באתר וברשת האינטרנט.
אנו רשאים להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם. אנו נפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים לפחות שלושים ימים מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק CargoSys את החומר הכלול בו למשך שישים ימים נוספים, ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר ו/או מהשימוש בו הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.

עדכון אחרון – יום ראשון 23 לספטמבר, 2018

חזור לעמוד הבית

CargoSys